#نه_به_جمهوری_اسلامی پخش زنده
کنفرانس #نه_به_جمهوری_اسلامی
به وبسایت رسمی
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
خوش آمدید
در اینجا مجموعه ای از اطلاعات درباره باورها، هدف ها، ساختار سیاسی و اجرایی حزب برای آشنایی با نحوه اندیشه و برنامه و کار حزبی مدرن برای امروز و آینده ایران قرار دارد
برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحات رسانه های حزب در فضای مجازی مراجعه کنید
منشور منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
پایه اصلی اندیشه های سیاسی اجتماعی و برنامه ما برای آینده
ایران است و دیدگاه های ما به سوی فردایی روشن را که در آن
همه ایرانیان با هر باور مذهبی و اندیشه سیاسی به طور دمکراتیک
در اداره و سازندگی کشورمان مشارکت داشته باشند به خوبی بیان می کند
منشور حزب دربرگیرنده بیست اصل است که در درازای بیش از دو دهه فعالیت حزب،
چهارسند پیوست تاکیدی و توضیحی نیز به آن افزوده شده است
بیشتر بخوانید
بنیادنامه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
نحوه اداره امور داخلی حزب و چهارچوب وظایف
هموندان و مسوولیت های حزبی را تعیین می کند
مطابق بنیادنامه کلیه تصمیمات مهم حزبی در کنگره ها
و با رای مستقیم همه هموندان گرفته می شود
بنیاد نامه بیشتر بخوانید
ساختار سیاسی  رایزنان خسرو بیت الهی شورای رایزنان نازنین انصاری دکتر حسن منصور دکتر امیر حمیدی پرفسور شاهین فاطمی دکتر تقی آل رضا سعید جباری دکتر علی نیری ساختار اجرایی فعالیت های جاری ورود به بخش همراهی همراه شو

شورای مرکزی حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات

فواد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات بهمن امیر حسینی معاون دبیر کل فهیمه ایلغمی دکتر نادر زاهدی امیر صدری دکتر نادر زاهدی فواد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات

شورای رایزنان

معرفی بیشتر نازنین انصاری دکتر تقی آل رضا معرفی بیشتر خسرو بیت الهی معرفی بیشتر سعید جباری معرفی بیشتر معرفی بیشتر دکتر امیر حمیدی پروفسور شاهین فاطمی معرفی بیشتر دکتر حسن منصور معرفی بیشتر دکتر علی نیری معرفی بیشتر گلنار جهانبانی معرفی بیشتر شورای رایزنان
EnglishFrenchGermanPersian