ششمین نشست دفتر پژوهش سوسیال دمکراسی

  • پرینت
.

در 15 آوریل 2007 ششمین نشست دفتر پژوهش با حضور 16 تن از هموندان برگزار شد. در بخش اول دستور نشست، بررسی رسانه ها گرایش ضد لیبرال و مبارزه ای که چپگرایان افراطی برضد موج سوسیال دمکراسی به راه انداخته اند مورد توجه قرار گرفت. "چپ نو"ی که نمایندگانی در داخل و خارج دارد لبه تیز حمله خود را به جریان نیرومند تر"چپ نو"ی دیگر، یعنی جریان سوسیال دمکراسی، گرفته است. به نظر می رسد که این گروه با استفاده از گذشت زمان و فراموشی یا نا آگاهی افراد از تجربه هفتاد ساله کمونیسم در یک سوم و بیشتر جهان و نیز شرایط تحمل ناپذیر مردم در جمهوری اسلامی، تصور می کند که زمینه ای برای تجدید یک تجربه شکست خورده فراهم است.
روی آوردن دوباره پاره ای نویسندگان و سیاستگران به رفراندم موضوع دیگر بحث بود ولی به نظر شرکت کنندگان امروز زمان این زنده کردن این طرح نیست و باید به موقع خودش که فرا خواهد رسید واگذاشته شود. در آخرین بخش بررسی رسانه ها نوشته ای درباره فرهنگ و هویت از این نظر نقد شد که چون میان این دو تفاوتی به راه حل درستی نرسیده است زیرا می توان فرهنگ را تغییر داد ولی هویت تغییری نمی کند.
در بخش دوم دستور نشست هموندان راهکار های عملی برای بهبود ارتباطات و شناساندن حزب و هدف های آن پیشنهاد کردند.