1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • واپسین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018.

سخن آغاز

.

برپايه ی اين پيش بررسی ها ما شيوه ی فَرانمود بهينه ی واژه ها را در دو فَرگان (principle) می پنداريم: فرگان يکم) « آسان يابی» : آنکه جوينده بتواند ترجمه ی واژه ی جُسته ی خويش را « به آسانی» و در کوتاه ترين زمان بيابد. فرگان دوم) « ژرف دريابی» : آنکه واژه ی جُسته در بستر ای يافته شود که خواننده را به دريافت « شيوه ی پيدايش» واژه و « کاربرد درست» آن برتواناند.پی افزودن نگرها

کد امنیتی
تازه کردن