1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • واپسین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018.

بخشبندی نوشتمان ها

.

بخش « وَرنام» يک سطر را دربر میگيرد که در آن « فرازواژه» و « مادرواژه» فرانموده میشوند. ... سپس بخش « شناخت فرازواژه» می آيد. ... در بخش سوم، فرايند « گزينش مادرواژه»ی مهپارسی، واکافته میشود ...پی افزودن نگرها

کد امنیتی
تازه کردن