1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • واپسین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018.

سخن آغاز

.

سال ها پيش نويسنده، که روزگار دانشجويی را سپری میکرد، در سخنرانی يک استاد زبان و ادبيات فارسی امبازش جُست ... « پسرم، ما در فارسی زبان را آنگونه دقيق که شما در آلمانی آموخته ايد بکار نمی بريم. در بسياری موارد خود هم درست نمی توانيم بگوييم که چه می خواستيم گفت. »پی افزودن نگرها

کد امنیتی
تازه کردن