1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • واپسین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018.

هَمسنجی با زبان ﻫﺎی هند و اروپايی باستانی

.

توانايی زبان های هند و اروپايی باستانی، کنار دستگاه واژه زايی شگرف شان، در دستگاه سويْخَمِش (انگ. inflexion) ، بويژه در بخش نامواژ (substantive) ها و ناموابست (adjective)ها بود که در يک همکاری باريکْوَرز (precise) ميان واژه های در واژْمان(جمله) گاه از هم دورافتاده يک گويايی بسيار تيز و آشکار را همراه با يک آزادی شگرف فَرابافتيگ (syntactic) فراهم  می‌ساخت.پی افزودن نگرها

کد امنیتی
تازه کردن