1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • واپسین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018.

دو شيوه ی نگاه

.

نگرگاه دوم بيشتر خردجويانه بوده و آميزش عربی با فارسی را نه به خودی خود بلکه ازبرای ﺑﯽ در و دروازه بودن اش و کارکردهای آسيب بخش اش می‌نِکوهَد، و آن آميزش را مايه ی سردرگمی و نارسايی فارسی؛  بويژه در کاربردهای انديشه‌پردازانه و دانشگرانه (انگ. scientifically)، می داند.پی افزودن نگرها

کد امنیتی
تازه کردن