1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • واپسین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018.

برآورد ويراست نيازی زبان فارسی

.

آنچه را که در ديگر زبان های توانمند هند و اروپايی (امروزی و باستانی)، بويژه در زمينه ی « دانشگری» و « فيلسوفی» می توان گفت، می بايد در سرآمد « رسانايی»، « باريکْوَرزی» (precision) و « کوتاهی» در فارسی نيز گفت!پی افزودن نگرها

کد امنیتی
تازه کردن